หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 พระบรมราชินีนาถ

  

 

 

 

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

 
  

    
 

 ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    


งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ 

  

 


ขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อยรอยสงครามโลก 

  

  

      เอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงประวัติ พร้อมรายละเอียดในการจัดงาน และแผนที่   

      ตารางเวลารถไฟและรถตู้    

      กำหนดการการจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก วันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๗


ประกาศเทศบาลฯ เปิดให้บริการรับสูบสิ่งปฏิกูล


ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา (กองสาธารณสุขฯ) 

    


 

 

       ประกาศ เรื่อง ให้เปิดบริการรับชำระภาษีในวันเสาร์และในเวลาพักกลางวัน 

       ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

       ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย     
 

  ภาพบรรยากาศการจัดงาน 

   วันที่ ๒ เมษายน พิธีการวางพวงหรีด ณ บริเวรอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศ (ภาคเช้า)

   วันที่ ๒-๓ เมษายน การจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗ (การแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ตอน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง)

   วันที่ ๔ เมษายน การจัดงานประกวดธิดาเมืองแก่งคอย ประจำปี ๒๕๕๗  

 

   บรรยากาศงานแถลงข่าว "งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗" ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ ถนนเลียบสันติสุข (14/03/57)

   การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล "แก่งคอยเกมส์" ครั้งที่ ๑ (20-21/02/57)

   การประชุมประชาคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) และแผนชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย (20/02/57)

   ภาพกิจกรรมถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (05/12/56)

    งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ (17/11/56)

    ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (12/11/56)

    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย (12/11/56)

    การเปิดบริการรับชำระภาษีในวันเสาร์และในเวลาพักกลางวัน (8/11/56)

    การประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๕๖ (4/11/56)

    ภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖   (12/08/56)

    การประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี ๒๕๕๖   (5/08/56)

    ภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖   (19/07/56)

    การประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย สมััยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๖   (29/05/56) 

    ภาพกิจกรรมโครงการ สุขภาพสมวัย แว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖  (28/05/56) 

    ภาพบรรยากาศการจัดงานวันเทศบาล  ประจำปี ๒๕๕๖    (24/04/56) 

    ภาพบรรยากาศการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ (13/04/56) 

    ภาพการวางพวงหรีดให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุสงครามโลก บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศ ณ วัดแก่งคอย (ภาคเช้า) (2/04/56)

    ภาพการจัดงานฯ การแสดง แสง สี เสียง ณ ริมแม่น้ำป่าสัก วัดแก่งคอย (ภาคค่ำ) (2-3/04/56) 

    ภาพการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาเมืองแก่งคอย  ณ เวทีกลาง ภายในวัดแก่งคอย (4/04/56)

    ภาพบรรยากาศบริเวณถนนเลียบสันติสุข "จิ๊กโก๋หลี๋จิ๊กกี๋ ตอน ขี่ควายชมจันทร์" (2-4/04/56)  

    บรรยากาศงานแถลงข่าวงานประจำปีเมืองแ่ก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๖ (19/03/56)

    รับมอบใบประกาศ "ระบบสุขภาพชุมชน คุณค่า และความดีงาม" ครั้งที่ ๒  (21/03/2556) 

    กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  (22/01/2556) 

    กิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖  (10/01/2556) 


 
Last Updated ( Tuesday, 08 April 2014 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย >>ดาวน์โหลดเอกสาร..ใบสมัคร<< (๒๒ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๕๗)     
>> ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
>> ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย (ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖)) (๒๗ ม.ค.-๗ ก.พ.๕๗)
 
  
 
 
 
 

Last Updated ( Thursday, 10 April 2014 )
 

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร
  
   

กฎ ระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. (ฉ.2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.2551
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2552
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) พ.ศ.2555
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายสภา) พ.ศ.2555

Link ที่น่าสนใจ