หน้าแรก arrow โครงสร้างและการบริหารงาน arrow กองสาธารณสุขฯ

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 October 2010

  

 

 

 

 

 

 

                     

 

              

 

               

 

  

     

                         

 

                 

 

  

 

 

   

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลงพาหะนำโรค งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมการรักษาพยาบาล งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล      

 
1.  โครงการดวงตาใสด้วยแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ
2.  โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการแก่เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เทศบาลเมืองแก่งคอย
3.  โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองแก่งคอย
 
1.  โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
2.  โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดย อสม.
3.  โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2555
4.  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชุดเคลื่อนที่เร็ว เทศบาลเมืองแก่งคอย
 
1.  โครงการรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโอลิโอ
2.  โครงการปลอดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 
1.  โครงการ อย.น้อย เทศบาลเมืองแก่งคอย
 
1.  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิดสัตว์
 
1.  โครงการรณรงค์ทำความสะอาดวันแม่แห่งชาติ 

 
  
Last Updated ( Friday, 25 January 2013 )
 
< Prev   Next >